Jakelu- ja logistiikkapalveluiden toimitusehdot


Soveltamisala ja ehtojen noudattaminen

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Sanoma Media Finlandin (Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus: 1515901-4, PL 30, 00089 Sanoma, käyntiosoite: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, (myöhemmin SMF)) EarlyBirdin (Sanoma Media Finlandin jakelupalvelu) jakeluverkossa jaettavien lähetysten jakelupalveluissa loppuasiakkaille. Jakelupalvelut koostuvat Uudenmaan alueella toimivan EarlyBirdin omilla jakelualueilla kulloinkin voimassaolevan jakelutason mukaisesti.

Toimitusehdot perustuvat sopimuskumppaneiden loppuasiakkaille määrittämiin sopimusehtoihin sekä kulloinkin voimassa olevaan postilakiin.

 

Palvelumuutokset

Sanoma Media Finlandilla on oikeus muuttaa palvelujen sisältöä sekä palvelun käyttöä koskevia ohjeita. SMF voi halutessaan ottaa käyttöön uusia palveluja, muuttaa palveluiden hintoja tai lopettaa palveluja. Palvelun käyttöönotosta ja lopettamisesta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, ellei sopimuksessa ole lopettamisesta irtisanomisaikaa erikseen mainittu.

Palvelun mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Palveluun oleellisesti vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan vähintään kuukautta (1 kuukausi) etukäteen asiakkaalle tai hänen yhteyshenkilölleen.

 

Hinnat ja maksuehdot

Jakelupalveluiden hinnat ja hinnoitteluperusteet määräytyvät osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus jakelusta tehdään erillisellä sopimuksella Asiakkaan ja Sanoma Media Finlandin välillä. SMF pidättää oikeuden hintojen muutoksiin, joista ilmoitetaan sopimusasiakkaille vähintään kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

Hintoihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat välilliset verot tai muut kustannusten lisäykset korottavat vastaavasti hintoja ilman erillistä ilmoitusta niiden voimaantulohetkestä lukien. Mahdolliset korotukset koskevat myös jo aiemmin tehtyjä sopimuksia.

Asiakkaasta johtuva muutos sovittuun palvelun sisältöön, toteuttamisedellytyksiin, toteuttamistapaan tai aikatauluun oikeuttaa tarvittaessa SMF:n vastaaviin hinnan ja/tai toimitusajan muutoksiin. SMF:lla on oikeus saada korvaus sille näistä syistä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista.

Palvelua koskevan tilauksen tai toimeksiannon peruuntuessa asiakkaasta johtuvasta syystä on SMF:lla oikeus veloittaa asiakkaalta palvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.

Palveluista sovittuja tai perittyjä maksuja ei palauteta, mikäli lähetys palautuu lähettäjälle muusta kuin SMF:n syystä.

 

Vastuu jakelusta

Sanoma Media Finlandin jakeluvastuu alkaa siitä, kun lähetys on vastaanotettu kuljetukseen. Jakeluvastuu päättyy kun lähetys on jaettu loppuasiakkaalle tai palautettu takaisin Asiakkaalle erillisen sopimuksen mukaisesti.

Mikäli Asiakas on toiminut näiden ehtojen vastaisesti tai lähetys ei täytä vaadittuja ehtoja, tuotteet voidaan palauttaa Asiakkaalle tämän kustannuksella.

Sanoma Media Finlandilla on oikeus valita vaihtoehtoinen jakelutapa, mikäli olosuhteet niin edellyttävät. Sanoma Media Finland ei vastaa loppuasiakkaalle luvatusta toimitusajasta.

 

Vastuu tilaajatiedoista 

Vastuu osoiterekisterin oikeellisuudesta on asiakkaalla itsellään.

Osoitetietoja käsitellään luottamuksellisina ja käytetään vain asiakkaan tilaamien palveluiden hoitamiseen.

 

Salassapitovelvollisuus ja tietojen luottamuksellisuus

Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen ehdot sekä tietoonsa tulleen toista sopimusosapuolta, tämän asiakkaita tai muita kolmansia osapuolia koskevan liike- tai ammattisalaisuuden ja muun luottamuksellisena pidettävän tiedon ja materiaalin. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Salassapitovelvollisuuden estämättä SMF voi kuitenkin luovuttaa palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia asiakkaita koskevia tietoja käyttämilleen toimittajille, alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille. SMF voi myös luovuttaa sopimuksen ja palvelun käyttöön sekä asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakasta koskevia tietoja toiselle samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle.

SMF käsittelee palveluun liittyvän aineiston luottamuksellisesti, sekä turvaa luottamuksellisen viestin salaisuuden Postilain mukaisesti. Viestien luottamuksellisuutta ei kuitenkaan voida taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien osalta.

Asiakas voi luovuttaa palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja käyttämälleen alihankkijalle tai yhteistyökumppanille.

Sopimusosapuolet vastaavat siitä, että niiden käyttämät alihankkijat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat pitämään luottamuksellisina saamansa tiedot ja käyttävät niille luovutettuja tietoja vain palvelun toteuttamisen kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

 

Lähetyksen luovuttaminen

Kuljetusmaksuun sisältyvänä palveluna SMF:n jakelussa jaetaan kaikki enintään 25 x 40 x 3 cm kokoiset ja enintään 2 kg painavat ilman kuittausta luovutettavat osoitteelliset lähetykset seuraavasti; kerrostaloihin rakennukseen, pientaloihin postilaatikkoon tai postilaatikkoryhmiin. Näiden tarkempi sijoittelu ja muut määritellyt yksityiskohdat on esitetty Postilaissa sekä Viestintäviraston määräyksissä.

 

Toimittamaton tuote

Lähetyksen tulee olla vahingoittumaton sekä nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Lähetykset joita ei ole voitu toimittaa vastaanottajalle virheellisten pakkausten, puutteellisen osoitetietojen tai muiden jakelusta johtumattomien syiden vuoksi palautetaan lähettäjälle.

Mikäli palautuksesta ei ole erikseen sovittu, em. syistä johtuva toimittamaton ja palauttamaton lähetys toimitetaan Viestintäviraston varmennusyksikön käsiteltäväksi.

 

Vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus

SMF:n vastuu lähetyksistä alkaa lähetyksen lähettäjän jätettyä lähetyksen SMF:n kuljetettavaksi. Vastuu päättyy, kun lähetyksen saaja on vastaanottanut lähetyksen sovitun toimitustavan mukaisesti.

SMF vastaa vahingosta, joka aiheutuu lähettäjälle tai lähetyksen vastaanottajalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta. Oikeus korvaukseen määrittyy postilain mukaan. Vahingonkorvausta voidaan kohtuuden mukaan kuitenkin sovitella, mikäli vahingonkärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai mikäli vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton muu seikka on myös ollut vahingon syynä.

SMF:lla ei ole laajempaa vastuuta lähetyksen toimittamatta jäämisestä eikä se edellä esitetyn lisäksi korvaa asiakkaalle lähetyksen jakelusta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia taikka välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

 

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa lähetyksien ja/tai aineiston toimittamisesta palvelussa sovittuun toimitusosoitteeseen. Mikäli lähetyksiä ja/tai aineistoa ei ole toimitettu sovitulla tavalla tai sovitussa aikataulussa, SMF ei vastaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesta palvelun suorittamisesta. Mikäli aineistoa ja/tai lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla tavalla, SMF:n velvollisuutena on ilmoittaa siitä asiakkaalle.

Asiakas vastaa lähetyksen riittävästä ja sisällön edellyttämästä pakkaamisesta, lähetyksen merkitsemisestä sekä lähetyksiä koskevien esitöiden suorittamisesta palvelua koskevien ehtojen mukaisesti. SMF ei ole vastuussa lupaamastaan toimitusajasta, mikäli lähetyksessä on virheellisen tai puutteellinen osoite tai muu merkintä tai lähetyksen esityöt on laiminlyöty tai tehty puutteellisesti.

Asiakkaan on annettava palvelua varten tarvittavat tiedot. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista ja tietojen oikeellisuudesta. Palvelu toteutetaan asiakkaan ilmoittamien tai merkitsemien tietojen mukaan. SMF ei ole velvollinen tarkastamaan tai korjaamaan tietoja. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista.

Asiakas vastaa lähettämiensä lähetyksien ja/tai aineiston tietosisällöstä, ominaisuuksista ja esitysmuodosta. SMF ei valvo palvelun yhteydessä välittämiensä kirjeiden ja muiden viestien sisältöä eikä ole vastuussa sisällöstä ja/tai sen täydentämisestä.

 

Vastuu alihankkijan tms. toimenpiteistä

SMF:lla on palvelujen tuottamisessa oikeus käyttää alihankkijoita. SMF vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan. Mikäli sopimukseen sisältyy kolmannen osapuolen palveluja, joista SMF sopii asiakkaan kanssa kolmannen osapuolen puolesta ja lukuun, tai edustaen kolmatta osapuolta, kyseinen kolmas osapuoli vastaa palvelustaan, eikä SMF:lla ole vastuuta kolmannen osapuolen palvelusta. SMF vastaa kuitenkin omista ja alihankkijoidensa palveluista sekä sopimuksen mukaisen palvelukokonaisuuden hallinnasta kolmansien osapuolten kanssa tekemiensä sopimusten mukaisesti.

Asiakas vastaa SMF:lle käyttämänsä alihankkijan toiminnasta kuten omasta toiminnastaan. Erityisesti asiakas vastaa postitusliikkeen, kirjapainon tai muun asiakkaan puolesta toimineen lähetyksiin, lähetyslistaan tai muuhun kuljetusasiakirjaan merkitsemistä tiedoista ja muista toimenpiteistä sekä SMF:lle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

 

Ylivoimainen este

Sopimusosapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita osapuolet eivät ole voineet välttää ja joiden seurauksia ne eivät ole voineet estää. SMF pyrkii hoitamaan sopimuksessa mainitut palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

          

Sopimuksen siirtäminen

Sopimusosapuolilla on oikeus siirtää sopimus ilman toisen sopimusosapuolen suostumusta sopimusosapuolen konsernin sisällä. Sopimuksen siirtämisenä ei pidetä alihankkijan käyttämistä.

 

ASIAKIRJOJEN SOVELTAMISJÄRJESTYS

Mikäli asiakassopimus ja muut asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, asiakirjojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. Asiakassopimus liitteineen (pl. toimitusehdot)

2. SMF:n palvelukuvauksen mukaiset palveluehdot

3. SMF:n yleiset toimitusehdot.

 

Muut ehdot ja määräkset

SMF käsittelee tilaajien henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Sanoma Media Finlandin ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Toimitusehtojen voimassaolo

Nämä yleiset toimitusehdot tulevat voimaan 1.10.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sanoma Media Finlandilla on oikeus muuttaa toimitusehtoja ilmoittamalla niistä viimeistään kuukautta aiemmin. Toimitusehdot on nähtävissä EarlyBirdin (www.earlybird.fi) nettisivuilla.