Skip to content

JAKELUSOPIMUS

SOPIMUKSEN EHDOT

1.     Sopimuksen syntyminen

 • Tällä sopimuksella (”Jakelusopimus”) sovitaan alla tarkemmin sovittujen tuotteiden jakamisesta.
 • Jakaja (”Jakaja”) hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan varatessaan jakelutehtäviä (”Tehtävä”) Apilut Oy:n (”Apilut”) jakelua koskevassa verkkopalvelussa ja/tai sovelluksessa (”Palvelu”).
 • Sitova Jakelusopimus Jakajan ja Apilutin välille syntyy, kun Apilut tai sen valtuuttama taho hyväksyy Jakajan varaaman Tehtävän.
 • Jakaja vastaa siitä, että hänen palveluksessaan ja/tai puolestaan toimivat henkilöt ovat tietoisia tämän Jakelusopimuksen ehdoista ja sitoutuvat niitä noudattamaan.
 • Tämä Jakelusopimus ei muodosta työsuhdetta Apilutin ja Jakajan tai hänen palveluksessaan ja/tai puolestaan toimivien henkilöiden välille, eikä Jakelusopimus miltään osin rajoita Jakajaa harjoittamasta muuta toimintaa.

2.     Tehtävän suorittaminen

Jakaja vastaa:

 • Tehtävässä yksilöityjen lehtien jakamisesta tilaajille (”Tilaaja”) arkisin klo 06:30, lauantaisin klo 07:00ja sunnuntaisin klo 07:30 mennessä Jakajan valitsemalla alueella eli jakopiirillä erillisten ohjeiden mukaisesti. Kirjeiden, pienpakettien ja muiden tuotteiden jakelu tulee suorittaa klo 16:00 mennessä.
 • Tehtävän suorittamisessa mahdollisesti tarvittavien välineiden, välttämättömien vakuutusten jamuiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta, sekä palkkion maksamiseksi tarpeellisten tietojen, kuten verokortin tai ennakkoperintärekisteriotteen toimittamisesta Apilutille.
 • Tehtävän suorittamisessa mahdollisten turvallisuusriskien huomioimisesta asianmukaisella välineistöllä ja varustuksella sekä turvallisten toimintatapojen noudattamisesta.
 • Tehtävän suorittamisessa mahdollisesti tarvittavien avaimien sekä Tilaajien tietoja sisältävän jakokirjan huolellisesta säilyttämisestä.
 • Muutoin Jakaja määrittää itse, miten ja milloin hoitaa varaamansa Tehtävän. Jakaja saa käyttää Tehtävän suorittamisessa avustajaa tai siirtää Tehtävän suorittamisen toiselle henkilölle.
 • Sijaisen hankkimisesta, ja mikäli sijaisen hankkiminen ei ole mahdollista, siitä, että esteestä ilmoitetaan välittömästi aluekoordinaattorille.
 • Yritysten, joilla on työntekijöitä, tulee olla mukana Luotettava Kumppani -palvelussa. Muuttuneesta tilanteesta yrittäjällä on velvollisuus ilmoittaa siitä Apilutille.
 • Jakaja huomioi, että jakelupisteisiin jaettavien lehtien ja muiden tuotteiden määrä vaihtelee tilausten ja muiden volyymiin vaikuttavien tekijöiden mukaan. Tästä johtuen Apilut pidättää oikeuden
  muuttaa alueiden rakennetta yksipuolisesti sopimuskauden aikana.

3.     Palkkio

 • Määrä on eritelty Tehtävän varauksen yhteydessä tai muutoin sovittu osapuolten kesken.
 • Palkkio maksetaan vain suoritetuista ja kuitatuista Tehtävistä.
 • Palkkiosta vähennetään jakamattomat tai väärin jaetut tuotteet. Jos laiminlyönnit tai virheet ovat olennaisia, ne saattavat johtaa koko palkkion menettämiseen.

4.     Jakelusopimuksen voimassaolo ja päättäminen

Jakelusopimus astuu voimaan Apilutin tai sen valtuuttaman tahon hyväksyttyä Jakajan varaaman Tehtävän. Jakelusopimus on voimassa Jakajan määrittämän määräajan. Jakelusopimusta ei saa irtisanoa ennen määräajan päättymistä.

 

Osapuolet voivat päättää Jakelusopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin, mikäli:

 • toinen osapuoli rikkoo Jakelusopimusta olennaisella tavalla, eikä korjaa menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa sitä koskevasta ilmoituksesta; taikka
 • toinen osapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muuten vakaviin taloudellisiin tai liiketoiminnallisiin vaikeuksiin, eikä tämän johdosta kykene suorittamaan Jakelusopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Apilut saa lisäksi päättää Jakelusopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli:

 • Jakaja laiminlyö Tehtävän olennaisella tavalla (esimerkiksi jättää tiettyä päivää koskevan Tehtävän kokonaan suorittamatta); taikka
 • Jakaja laiminlyö Tehtävän osan suorittamisen toistuvasti (esimerkiksi jättää yksittäisiä tuotteita jakamatta Tilaajille tai jakaa ne vääriin osoitteisiin toistuvasti).

5.     Palvelun oikeudet

 • Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun kuuluu Apilutille tai sen sopijakumppaneille.
 • Tehtävän suorittamiseksi jakaja saa Palveluun näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden 1 (yhden) euron viikkohintaan, joka veloitetaan palkkion maksun yhteydessä.
 • Jakaja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Jakaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Apilutille salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä.

6.     Salassapito ja henkilötietojen käsittely

 • Jakaja sitoutuu pitämään salassa Apilutilta saamansa sellaiset aineistot ja sellaiset Apilutia tai tämän toimintaa taikka Tilaajaa koskevat tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai sellaiseksi ymmärrettävä, sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin Jakelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös Jakelusopimuksen päättymisen jälkeen.
 • Jakaja sitoutuu käsittelemään Tilaajien henkilötietoja luottamuksellisesti ja suojaamaan ne luvattomalta käytöltä. Palvelun käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa muille kuin Tehtävän suorittajalle. Tilaajien henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan Tehtävän suorittamiseksi.
 • Jakajan tulee ilmoittaa Apilutille välittömästi jos tämän käyttäjätunnus ja salasana joutuvat ulkopuolisten tietoon. Jakajan on myös ilmoitettava Apilutille välittömästi jos tämän on syytä epäillä että Tilaajien tietoja on päätynyt ulkopuolisten tietoon.
 • Jakajan tulee ilmoittaa välittömästi aluekoordinaattorille jos puhelin katoaa.
 • Jakaja sitoutuu huolehtimaan päätelaitteensa tietoturvasta (päätelaite tulisi esim. suojata pääsykoodilla).
 • Jakelusopimuksen päättyessä Jakajan tulee pyytää käyttäjätilin poistoa sovelluksessa ja poistaa sovellus päätelaitteeltaan
 • Jakaja sitoutuu noudattamaan Apilutin Palvelussa erikseen antamia ohjeita henkilötietojen käsittelystä.
 • Jakajan ja hänen palveluksessaan ja/tai puolestaan toimivien henkilöiden henkilötiedot merkitään jakajarekisteriin. Apilut käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sopimussuhteen toteuttamiseksi sekä markkinoidakseen vapautuvia tehtäviä. Lue lisää tietojen käsittelystä palvelun tietosuojakäytännöistä.

7.     Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

 • Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta.
 • Jakelusopimuksen tehnyt Jakaja on kuitenkin vastuussa itse aiheuttamastaan ja hänen palveluksessaan ja/tai puolestaan toimivien henkilöiden Apilutille aiheuttamista välittömistä vahingoista. Jakaja vastaa myös korvauksista, jotka Apilut on joutunut suorittamaan kolmannelle Jakajan tai hänen palveluksessaan ja/tai puolestaan toimivien henkilöiden sopimusrikkomuksen vuoksi.
 • Tahallisesta tuotteiden hävittämisestä tekijä on aina itse oikeudellisessa vastuussa (esim. postin hävittäminen on rikoslain 38.luvun 5 pykälän mukainen tietoliikenteen häirintärikos).
 • Osapuolten vastuu vahingoista on rajoitettu Jakajalle edellisen kuuden (6) kuukauden aikana maksettujen palkkioiden määrään.
 • Mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella taikka henkilötietojen luvattomalla tai epäasiallisella käytöllä, edellä mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta.

8.     Sopimuksen siirto

 • Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Jakelusopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 • Apilutilla on kuitenkin oikeus siirtää Jakelusopimus toiselle PPP Groupiin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Jakajalle kirjallisesti (esim. sähköpostitse) tai Palvelun kautta.

9.     Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

 • Tähän Jakelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 • Kaikki tästä Jakelusopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei erimielisyyksiä saada sovittua osapuolten välisissä neuvotteluissa, ne ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.